Tổ chức bộ máy của Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 về việc tổ chức lại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang. Theo đó tổ chức bộ máy Ban Quản lý gồm có 02 phòng, đơn vị trực thuộc:

          1. Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp

          2. Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp Tuyên Quang.

          Tổng biên chế cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được giao: 18 người (gồm 09 công chức hành chính, 07 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp và 02 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP). Hiện có: 16 người (gồm 08 công chức hành chính, 06 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp và 02 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP).

          Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có 10 đảng viên. Công đoàn cơ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có 16 đoàn viên