Phân công nhiệm vụ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

1. Đồng chí Trần Đức Thuận - Trưởng ban, phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các khu công nghiệp.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

+ Công tác quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, bao gồm các lĩnh vực: Quản lý đầu tư, quản lý quy hoạch và xây dựng, quản lý đất đai.

+ Công tác tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Công tác kế hoạch, cải cách hành chính, thi đua - khen thưởng, quản lý tài chính, tài sản, ngân sách được giao.

+ Công tác quản lý và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

+ Trực tiếp phụ trách đơn vị sự nghiệp: Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tuyên Quang.

2. Đồng chí Bùi Hải Hà - Phó Trưởng ban

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công trực tiếp chỉ đạo, điều hành, phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

+ Công tác quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, bao gồm các lĩnh vực: Quản lý lao động, quản lý môi trường, quản lý doanh nghiệp và thương mại.

+ Công tác an ninh - trật tự, phòng chống cháy nổ trong các khu công nghiệp.

+ Công tác đảng, đoàn thể và phong trào thi đua của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

+ Công tác tổng hợp, văn phòng; công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

+ Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện hợp tác về các lĩnh vực có liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển khu công nghiệp theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.