Sơn Dương thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp

Những năm qua, huyện Sơn Dương đã tăng cường xúc tiến đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo mặt bằng sạch, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; khuyến khích phát triển doanh nghiệp, HTX, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.