Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 40 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

http://bqlckcntuyenquang.gov.vn/media/files/2021/Quy%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BB%8Bnh-Danh-m%E1%BB%A5c-TTHC.pdf

Tin cùng chuyên mục