1. Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp
3. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
4. Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
5. Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế
6. Về việc đăng ký doanh nghiệp
7. Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
8. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
9. Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
10. Quy định về Quản lý chất thải nguy hại
11. Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (Phụ lục kèm theo)
12. Bộ Luật lao động năm 2012
13. Về việc ban hành Quy định tạm thời về thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý nguồn thu kinh phí công đoàn
14. Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
15. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang